Regulamin
NOXO.ENERGY

DEFINICJE

Aplikacja aplikacja mobilna o nazwie NOXO, której licencjodawcą i administratorem jest NOXO ENERGY, umożliwiająca korzystanie z Usług
Cennik prywatny cennik ustalany przez Operatora dla wybranej grupy Użytkowników, w którym ceny mogą się różnić od cen wynikających z Cennika publicznego
Cennik publiczny wykaz cen za korzystanie z usługi ładowania dla danej Stacji, z podziałem na dni tygodnia; dla każdej ze Stacji wysokość cen określa jej Operator; Cennik publiczny zawiera też informacje o dostępności danej Stacji w dane dni tygodnia
NOXO ENERGY /Usługodawca NOXO ENERGY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Boya-Żeleńskiego 6/38, 00-621 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400407, o nr REGON: 145860300, NIP: 1251613114 i kapitale zakładowym 410.000,00 zł (wniesionym w całości); adres e-mail Usługodawcy: biuro@noxo.energy
Konsument Osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Konto usługa świadczona drogą elektroniczną przez NOXO ENERGY; wydzielona indywidualnie Użytkownikowi część Aplikacji, która pozwala na korzystanie z Usług
Ładowanie usługa ładowania pojazdu elektrycznego oraz elektrycznych urządzeń transportu osobistego, która jest świadczona jest przez NOXO ENERGY będącego Operatorem
Operator operator ogólnodostępnej stacji ładowania w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych lub operator prywatnej stacji ładowania, odpowiedzialny za budowę, zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty Stacji
Opłata Opłata za Ładowanie, której wysokość jest zależna od Stacji, Profilu billingowego, rodzaju i czasu Ładowania, wynikająca z Cennika publicznego lub Cennika prywatnego. Na wysokość Opłaty mogą mieć również inne czynniki określane samodzielnie przez Operatora;
Opłata parkingowa opłata za pozostawanie Pojazdu w obszarze Stacji w czasie innym niż w trakcie Ładowania, wynikająca z Cennika publicznego lub Cennika prywatnego
Pojazd urządzenie transportu osobistego (rower, deska lub hulajnoga elektryczna) lub pojazd elektryczny, który zgodnie z instrukcją obsługi Stacji oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, może zostać podłączony do Stacji w celu Ładowania oraz posiada odpowiednie funkcjonalności umożliwiające Ładowanie
Polityka Prywatności dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników;
Profil Billingowy funkcjonalność Systemu, w ramach której Użytkownicy mogą współdzielić metodę płatności
Przerwa techniczna związana z koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych, konserwacyjnych lub modernizacyjnych, przerwa w dostępności do Aplikacji, uniemożliwiająca lub utrudniająca korzystanie z Usług
Regulamin niniejszy Regulamin realizacji Umowy i świadczenia Usług
Siła Wyższa zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach zawodowych, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do NOXO ENERGY, jak i do Użytkownika, i któremu nie mogli się oni przeciwstawić, działając z należytą starannością
Stacja (ładowania) punkt należący do Operatora i umożliwiający pobór energii elektrycznej przez Pojazd na potrzeby napędu tego Pojazdu; Stacje mogą różnić się mocą i w zależności od mocy danej Stacji, czas Ładowania oraz Opłata mogą być różne
Umowa porozumienie zawierane pomiędzy NOXO ENERGY a Użytkownikiem, którego przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika z Usług, i którego ogólne postanowienia określa niniejszy Regulamin
Usługi wszelkie usługi świadczone przez NOXO ENERGY na rzecz Użytkowników, w tym usługi Ładowania oraz udostępnienia Aplikacji do korzystania
Użytkownik podmiot, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, będący właścicielem lub posiadaczem Pojazdu, korzystający z Usług oraz Ładowania, na zasadach wskazanych w Regulaminie

1. WSTĘP

1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Usług, jak również prawa i obowiązki Użytkowników.
1.2 Niniejszy Regulamin jest udostępniany w Aplikacji nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.
1.3 Użytkownik może skorzystać z Usług dopiero po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Brak akceptacji Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Użytkownika oznacza rezygnacje ze skorzystania z Usług. W przypadku Użytkownika niebędącego Konsumentem, uważa się, że najpóźniej z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług, Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności bez zastrzeżeń.
1.4 Niniejszy Regulamin dotyczy Użytkowników Aplikacji
1.5 Polityka Prywatności, która uzupełnia Regulamin i stanowi jego część, jest dostępna pod adresem www.noxo.energy

2. NOXO ENERGY I OPERATORZY

2.1 NOXO ENERGY świadczy na rzecz Użytkowników Usługi w zakresie:
2.1.1 udostępniania Aplikacji do korzystania do celów bezpośrednio związanych z nabywaniem oraz obsługą Ładowania (w tym m.in. do celów rozliczeń), oraz
2.1.2 pośredniczenia w sprzedaży Ładowania przez Operatorów (tj. odsprzedaży przez NOXO ENERGY na rzecz Użytkowników usług ładowania nabywanych od Operatorów na Stacjach, na których NOXO ENERGY nie pełni funkcji Operatora), oraz
2.1.3 sprzedaży Ładowania bezpośrednio przez NOXO ENERGY na rzecz Użytkowników, na stacjach na których NOXO ENERGY pełni funkcję Operatora; oraz
2.1.4 udostępniania miejsca postojowego i parkingowego na potrzeby Ładowania, przy czym udostępnianie takie może mieć charakter odpłatny.
2.2 W celu świadczenia Usług, NOXO ENERGY nawiązuje z Operatorami współpracę biznesową, w ramach której Operatorzy jako podmioty odpowiedzialne za budowę i kompleksowe zarządzanie Stacjami, wykorzystującymi oprogramowanie NOXO ENERGY (Aplikację i Platformę), sprzedają usługi Ładowania NOXO ENERGY, zaś NOXO ENERGY dokonuje ich dalszej odsprzedaży Użytkownikom zgodnie z ust. 2.1.2.
2.3 Operatorzy w ramach Platformy ustalają warunki świadczenia usług Ładowania i udostępniania miejsc postojowych i parkingowych, w tym wysokość Opłat oraz Opłat Parkingowych. Warunki te wskazywane są Użytkownikom w Aplikacji.
2.4 Operatorzy wykonują zadania dostawcy usługi ładowania. W przypadkach, w których NOXO ENERGY nie pełni funkcji Operatora danej Stacji, NOXO ENERGY nie określa warunków Ładowania ani korzystania z miejsc postojowych/parkingowych, ani też wysokości Opłat i Opłat Parkingowych związanych z korzystaniem ze Stacji, ale dokonuje zakupu Ładowania i usług parkingowych według żądania Użytkownika na warunkach ustalonych przez Operatora danej Stacji.

3. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

3.1 W celu korzystania z części Usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Aplikacji, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu, umożliwiające instalację Aplikacji oraz prawidłowe wyświetlenie jej interfejsu, (b) aktywne konto poczty elektronicznej (e­mail). Aplikację mobilną można pobrać korzystając z internetowego sklepu AppStore (dla systemu iOS) lub Google Play (dla systemu Android).
3.2 Z chwilą instalacji Aplikacji, NOXO ENERGY udziela Użytkownikowi na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, nieprzenoszalnej, niewyłącznej, odwoływalnej i nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z Aplikacji na własny, osobisty i niekomercyjny użytek Użytkownika i wyłącznie w ramach funkcjonalności Aplikacji, bez prawa sublicencji. Licencja jest udzielona na czas posiadania przez Użytkownika Konta. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie późniejsze wersje, aktualizacje lub inne uzupełnienia funkcjonalności Aplikacji, będą podlegać pod niniejszą licencję. Aplikacja zostaje udostępniona do korzystania w wersji „as is”, bez prawa Użytkownika do żądania modyfikacji Aplikacji. Użytkownicy mogą jednak zgłaszać NOXO ENERGY swoje zastrzeżenia i uwagi dotyczące działania, możliwości rozbudowy i zalecanych zmian funkcjonalności Aplikacji, których uwzględnienie zostaje pozostawione wyłącznemu uznaniu NOXO ENERGY. NOXO ENERGY nie ma obowiązku zajmowania stanowiska w kwestii zgłoszonych zastrzeżeń i uwag, w tym udzielania na odpowiedzi Użytkownikowi przez którego zostały one zgłoszone.
3.3. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne z zastrzeżeniem możliwych kosztów transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu albo z innych umów z zakresu takiej transmisji danych.
3.4. Zabrania się dostarczania treści bezprawnych oraz korzystania z Aplikacji oraz Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Szczegółowe postanowienia dot. regulacji niewłaściwego korzystania z Aplikacji i Usług zostały opisane w dalszych punktach Regulaminu.
3.5. NOXO ENERGY ani Operatorzy nie zamieszczają w ramach Aplikacji ofert składanych w formie elektronicznej.
3.6. NOXO ENERGY zastrzega sobie wszystkie prawa do Usług i Aplikacji nieudzielone Użytkownikowi w sposób wyraźny na mocy Umowy. Umowa nie pozwala Użytkownikowi w szczególności na: (a) reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej Aplikacji, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, z pominięciem NOXO ENERGY, (b) modyfikowanie, dokonywanie inżynierii wstecznej lub ingerowanie w inny sposób w oprogramowanie Aplikacji, (c) wykorzystywanie i opracowywanie własności intelektualnej należącej do NOXO ENERGY do tworzenia własnych produktów i usług, (d) wykorzystywanie własności intelektualnej należącej do NOXO ENERGY w bezprawnym celu lub na niekorzyść NOXO ENERGY. Każde zachowanie wypełniające wyżej wskazane przesłanki będzie traktowane jako rażące naruszenie warunków Umowy.

4. UŻYTKOWNICY

4.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

5. KONTO I UMOWA

5.1. Warunkiem korzystania z Usług jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego Konta. Możliwość utworzenia Konta jest wyłączona dla osób niebędących Użytkownikami, w rozumieniu ust. 4.1 Regulaminu.
5.2. Użytkownik zakłada Konto za pośrednictwem Aplikacji, postępując według procedury rejestracji udostępnionej w ramach Aplikacji. Utworzenie Konta w drodze rejestracji w Aplikacji wymaga posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej i akceptacji Regulaminu.
5.3. Funkcjonalność Aplikacji pozwala na rejestrację nowego Konta bezpośrednio w Aplikacji, a także na zalogowanie do Aplikacji poprzez konto zarejestrowane w wybranych i wskazanych w Aplikacji domenach. Jednoczesnym skutkiem zalogowania w Aplikacji poprzez konto utworzone w innej domenie i akceptacji Regulaminu, jest założenie Konta w Aplikacji NOXO ENERGY.
5.4. Z chwilą utworzenia Konta, pomiędzy NOXO ENERGY a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony. Utworzenia Konta jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że spełnia warunki określone w ust. 4.1 Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności, jak również ze zobowiązaniem się przez Użytkownika do poniesienia względem NOXO ENERGY odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe ze złożenia nieprawdziwego oświadczenia lub pozostające w związku z takim zdarzeniem.
5.5. Aplikacja może wysyłać w ramach funkcjonalności Konta komunikaty funkcjonalne oraz dotyczące zmian w zakresie korzystania z Usług, a także, pod warunkiem wyrażenia zgody, komunikaty marketingowe.
5.6. W ramach Konta dostępny jest panel, umożliwiający przegląd zestawienia statystyk korzystania z NOXO ENERGY, w tym ostatniego Ładowania, wydatków oraz najczęściej wykorzystywanych Stacji.
5.7. Użytkownik może usunąć swoje Konto w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, poprzez funkcjonalność „Usuń Konto”. Usunięcie Konta jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz rezygnacją z dalszego korzystania z Usług. Użytkownik oświadcza, że akceptuje, że usunięcie Konta przez Użytkownika wiąże się z utratą wszelkich danych Konta i dane takie nie są automatycznie przywracane w przypadku utworzenia nowego Konta (także jeżeli nowe Konto zostaje utworzone w taki sam technicznie sposób i przy pomocy takich samych danych jako Konto usunięte).
5.8. Użytkownik jest odpowiedzialny za to, co dzieje się na jego Koncie, jak i za jego pośrednictwem (chyba że doszło do przejęcia jego Konta w sposób niezawiniony przez Użytkownika będącego Konsumentem). Użytkownik nie może udostępniać Konta osobom trzecim i jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności swojego loginu oraz hasła podanych przy rejestracji, jak również loginu oraz hasła dostępu do kont utworzonych w zewnętrznych domenach, przy pomocy których Użytkownik może logować się do Konta. Jeżeli Użytkownik zauważy, że ktoś nieautoryzowany korzysta lub korzystał z jego Konta, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym NOXO ENERGY.
5.9. Z Konta może korzystać tylko jeden Użytkownik jednocześnie. Konto jest też niezbywalne i nieprzenaszalne. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, osoba która w sposób nieautoryzowany przekazała dane do Konta innej osobie ponosi odpowiedzialność w przypadku korzystania z Konta przez osoby nieuprawnione.
5.10. Użytkownik, zakładając Konto, zobowiązuje się, że za pomocą Usług oraz w ramach Aplikacji, nie będzie: (a) dokonywać jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Usług oraz korzystać z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, (b) podejmować działań na niekorzyść innych Użytkowników, osób trzecich lub NOXO ENERGY, (c) naruszać warunków Umowy, Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, (d) działać wbrew instrukcji użytkowania Stacji.
5.11. Użytkownik, podając przy zakładaniu Konta i podczas korzystania z Usługi, swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Noxo Energy. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.noxo.energy.

6. KORZYSTANIE ZE STACJI

6.1. Uzyskanie dostępu do Stacji odbywa się za pomocą Aplikacji. Ładowanie Użytkownik rozpoczyna oraz kończy również za pomocą odpowiednich funkcjonalności Aplikacji.
6.2. Przez cały czas korzystania ze Stacji i w trakcie Ładowania niezbędna jest aktywna i uruchomiona Aplikacja, co wymaga przede wszystkim posiadania aktywnego i uruchomionego urządzenia do korzystania z Aplikacji oraz połącznia z Internetem i możliwości transmisji oraz odbioru danych.
6.3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Stacji, Użytkownik zobowiązany jest do upewnienia się, iż urządzenie, za pomocą którego zamierza korzystać z Aplikacji posiada wystarczający poziom naładowania do korzystania z Aplikacji przez cały zamierzony lub faktyczny czas Ładowania. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze Stacji zobowiązany jest również do upewnienia się, iż nie straci połączenia z Internetem podczas Ładowania, a także że posiada możliwość transmisji oraz odbioru danych w zakresie niezbędnym do prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Ładowania oraz rozliczenia płatności za Usługę.
6.4. Czas dostępu do danej Stacji w celu rozpoczęcia Ładowania od momentu jej odblokowania jest ograniczony. W przypadku jego upłynięcia, Użytkownik powinien wybrać na ekranie Aplikacji opcję „Podłącz ponownie”. Po poprawnym podłączeniu Pojazdu, można rozpocząć Ładowanie.
6.5. Ładowanie może zostać wstrzymane przez Stację lub Użytkownika poprzez Aplikację. Za okres wstrzymania nie są pobierane Opłaty.
6.6. Po zakończeniu Ładowania, Użytkownik powinien odłączyć przewód zasilający. Po przekroczeniu czasu na usunięcie Pojazdu z miejsca postojowego lub parkingowego w obrębie Stacji, Użytkownikowi naliczona zostanie Opłata parkingowa.
6.7. Przed przystąpieniem do korzystania ze Stacji, Użytkownik może dokonać wyboru Profilu Billingowego, w ramach którego nastąpi rozliczenie Ładowania.
6.8. Korzystając ze Stacji, Użytkownik zobowiązany jest mieć na względzie oraz przestrzegać następujących wytycznych oraz specyfikacji techniczno-użytkowej Stacji, przy czym Użytkownik jednocześnie oświadcza, iż jest tego świadom, iż od przestrzeganie przez niego niniejszych wytycznych zależy jego bezpieczeństwo:
6.8.1. zakazane jest podłączanie samochodów elektrycznych, które nie posiadają homologacji;
6.8.2. zakazane jest podłączanie Pojazdów, jeśli dany port w Stacji jest zajęty, nawet jeżeli Pojazd jest w trybie parkingowym;
6.8.3. zabrania się kontaktu, innego niż poprzez podłączenie kabla zasilającego Pojazd, z portami ładowania;
6.8.4. zakazane jest używanie innych części Stacji niż porty ładowania;
6.8.5. zakazane jest doprowadzanie do kontaktu portów ładowania z wodą i innymi płynami;
6.8.6. zabrania się prób wyciągania kabla zasilającego ponad jego maksymalną odległość;
6.8.7. po zakończonym Ładowaniu, kabel zasilający należy odłożyć w miejsce dla niego przeznaczone;
6.8.8. nie należy podejmować prób podłączenia kabla zasilającego do nieprzystosowanych do tego złącz;
6.9. Do Stacji można podłączać jedynie Pojazdy posiadające funkcjonalności pozwalające na Ładowanie oraz zgodne z wymaganiami określonymi w instrukcji obsługi dostępnej na Stacji. Podłączenie innego Pojazdu może spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie Stacji. 
6.10. Zakazane jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw lub modyfikacji w Stacjach.
6.11. Użytkownik zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty przywrócenia Stacji do stanu pierwotnego sprzed momentu rozpoczęcia Ładowania i spowodowane nieodpowiednim korzystaniem ze Stacji przez Użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem ust. 5.10. powyżej.
6.12. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Stacji w sposób zgodny z zasadami korzystania ze Stacji oraz jej instrukcją obsługi. Zasady korzystania oraz instrukcja obsługi są udostępniane w Stacjach przez Operatorów Stacji.

7. ŁADOWANIE

7.1. Ładowanie jest odpłatne na warunkach i w wysokości, w jakiej określa to Cennik publiczny, lub Cennik prywatny (jeśli dotyczy danego Użytkownika) dla danej Stacji. Cenniki mogą być określane również dla danego Profilu billingowego.
7.2. Przed aktywowaniem Ładowania, Użytkownikowi zostaje przedstawiona do akceptacji wysokość Opłaty za daną jednostkę rozliczeniową. Przedstawienie wysokości opłaty stanowi ofertę i z chwilą jej akceptacji przez Użytkownika, dochodzi do zamówienia Ładowania. Wysokość całkowitej i końcowej płatności za Ładowanie jest zależna od wybranego przez Użytkownika czasu i mocy Ładowania. W sytuacji, gdy NOXO ENERGY nie pełni funkcji Operatora danej Stacji, na której zamawiane jest Ładowanie, na żądanie Użytkownika, NOXO ENERGY dokonuje zakupu Ładowania na wybranych przez Użytkownika w Aplikacji warunkach od Operatora. Zakup następuje na rzecz Użytkownika, zaś NOXO ENERGY dokonuje odsprzedaży, jednocześnie wraz z zakupem, Ładowania Użytkownikowi.

8. OPŁATY I PŁATNOŚCI

8.1 Opłaty i ceny wyrażane są w kwotach brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Wykaz cen jest dostępny w ramach Aplikacji, po wybraniu danej Stacji z listy dostępnych lub z ekranu mapy Stacji.
8.2. Cenniki ustalane są przez Operatorów i nie są zatwierdzane ani kontrolowane przez NOXO ENERGY. Dlatego też NOXO ENERGY nie odpowiada za zmiany cen wynikłe z działań Operatora. Zmiana ceny przez Operatora nie stanowi zmiany Regulaminu.
8.3. NOXO ENERGY umożliwia następujące metody płatności: (i) obciążanie karty płatniczej Visa lub Mastercard autoryzowanej przez Użytkownika w ramach Konta, (ii) płatność typu pre-paid, przy użyciu kuponów. Dodatkowo, w przypadku udziału NOXO ENERGY w programach lojalnościowych, prowadzonych przez partnerów biznesowych, punkty (jak i wszelkie inaczej nazwane jednostki uczestnictwa) zdobywane w ramach programów lojalnościowych będą mogły być wymieniane na środki uzupełniające Konto i służące do rozliczeń płatności za Usługi – na warunkach uprzednio uzgodnionych przez NOXO ENERGY i partnera biznesowego. Szczegółowe zasady działania programów lojalnościowych określać będą odrębne regulaminy programów lojalnościowych partnerów biznesowych. NOXO ENERGY może samodzielnie otwierać i zamykać własne programy lojalnościowe, w ramach których formą gratyfikacji mogą być środki uzupełniające Konto i służące do rozliczeń płatności.
8.4. W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
8.5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za:
8.5.1. transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, NOXO ENERGY dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.
8.5.2. transakcję rozliczoną przy pomocy środków z kuponów pre-paid albo środków, o które Konto zostało uzupełnione w związku z udziałem w programie lojalnościowym, środki zostaną odpowiednio zwrócone na kupon pre-paid lub do puli środków zasilonych w ramach udziałów w programie lojalnościowym. 
8.6. Płatności dokonywane są za pośrednictwem PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000274399, posiadającą NIP 7792308495, o kapitale zakładowym: 4.944.000 złotych, wpłaconym w całości, przy czym NOXO ENERGY ma prawo dokonać zmiany instytucji płatniczej.
8.7. Użytkownik może również skorzystać z kuponu pre-paid. Użytkownik ma możliwość udostępnienia innym Użytkownikom kodów dostępu do kuponu pre-paid (poprzez adres e-mail). Kupon może być dostępny do wykorzystania u wszystkich lub wybranych Operatorów.
8.8. Wprowadzenie w Aplikacji danych karty płatniczej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej obciążenie Opłatami oraz Opłatami parkingowymi na zasadach wyrażonych w niniejszym Regulaminie, jak również umową lub regulaminem łączącym Użytkownika z bankiem lub dostawcą karty płatniczej. Użytkownik wyraża również zgodę na uprzednie (z góry) automatyczne obciążanie karty płatniczej opłatą wstępną, podlegającą zaliczeniu na poczet płatności za Usługę; opłata wstępna jest pobierana najpóźniej z chwilą rozpoczęcia Ładowania, a część niewykorzystanej opłaty wstępnej (tj. w sytuacji, gdy opłata wstępna przewyższa rzeczywisty koszt Usługi) podlega zwrotowi na zasadach określonych w ust. 8.5.
8.9. Użytkownik akceptuję, że możliwość korzystania z Aplikacji i Usług jest uzależniona od należytego i terminowego uiszczania wszystkich Opłat i Opłat Parkingowych, które są należne i wymagalne od chwili spełnienia na rzecz Użytkownika Usługi, bez konieczności odrębnego wzywania do zapłaty. W przypadku, gdy naliczona Opłata za ładowanie lub Opłata parkingowa przekraczają środki dostępne na rachunku bankowym Użytkownika lub Koncie użytkownika (tj. środku z kuponów pre-paid lub programów lojalnościowych), zostanie ona odnotowana w Koncie jako środki ujemne. Użytkownik akceptuje również, że w przypadku powstania stanu zaległości oraz jednoczesnego braku wystarczających środków na Koncie Użytkownika na pokrycie powstałej zaległości, funkcjonalność Aplikacji będzie skutkować jednoczesną blokadą Konta Użytkownika, a przez czas blokady, Aplikacja nie umożliwi Ładowania i Użytkownik nie może korzystać z Usług (Konto posiada status „Zablokowane”). Blokada zostanie zdjęta automatycznie w przypadku uzupełnienia środków na Koncie Użytkownika do wysokości co najmniej zaległej płatności. Środki, o które Konto zostanie uzupełnione, w pierwszej kolejności zostaną zaliczone na zaległe płatności.
8.10. Na każde Ładowanie wystawiany jest dokument księgowy w postaci faktury VAT przesyłanej na adres e-mail użytkownika.
8.11. Użytkownik wyraża zgodę na doręczanie mu faktur drogą elektroniczną. Świadczenie Usług oraz Ładowanie nie jest możliwe w przypadku cofnięcia przez Użytkownika zgody na doręczanie mu faktur drogą elektroniczną.

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z KUPONU PRE-PAID

9.1. Kupon pre-paid może być wykorzystany, nie później niż do czasu upływu jego okresu ważności. W przypadku upływu ważności kuponu pre-paid:
9.1.1. kupon wygasły nie podlega dodaniu w aplikacji NOXO ENERGY,
9.1.2. niewykorzystane środki na Koncie Użytkownika aplikacji, pochodzące z wygasłego kuponu pre-paid, są automatycznie odejmowane od stanu konta Użytkownika (tj. z chwilą wygaśnięcia ważności kuponu następuje automatyczne pomniejszenie salda);
9.2. Kupon pre-paid, którego nie dodano do żadnego konta użytkownika aplikacji, nie podlega wymianie na gotówkę, ani zwrotowi. Nie podlegają również wypłacie środki (pieniężne), o które kupon mógłby zasilić Konto Użytkownika aplikacji NOXO ENERGY.
9.3. Środki znajdujące się na Koncie Użytkowników aplikacji, pochodzące z zasilenia kuponem pre-paid, nie podlegają wypłacie ani zwrotowi. W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony żądać od NOXO ENERGY wypłaty (w formie pieniężnej) równowartości niewykorzystanych środków, o które zasilono Konto Użytkownika z kuponu pre-paid.
9.4. Postanowienia ust. 9.2 oraz 9.3 stosuje się również do wygasłego kuponu pre-paid oraz do środków, o które automatycznie pomniejszono saldo na kontach użytkownika aplikacji w związku z upływem okresu ważności kuponu pre-paid.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.1. NOXO ENERGY udostępnia Użytkownikom Aplikację, która umożliwia dostęp do Stacji. Za funkcjonowanie techniczne Stacji oraz Ładowanie odpowiedzialny jest jej Operator.
10.2. NOXO ENERGY nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niestosowaniem się Użytkownika w sposób zawiniony (a przez Użytkowników niebędących Konsumentami również w sposób niezawiniony) do postanowień Regulaminu.
10.3. NOXO ENERGY nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w Pojeździe lub urządzeniach Użytkownika, które uniemożliwiają prawidłowe korzystanie z Aplikacji oraz z wszelkich jej funkcjonalności
10.4. O ile Regulamin nie stanowi odmiennie, naruszenie Regulaminu przez Użytkownika niebędącego Konsumentem może spowodować jedną lub kilka z następujących reakcji NOXO ENERGY: (a) ostrzeżenie skierowane do Użytkownika, (b) blokadę dostępu do Konta, (c) wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcie Konta, (d) uniemożliwienie Użytkownikowi dokonania powtórnego założenia Konta, a tym samym korzystania z Usług.
10.5. O ile Regulamin nie stanowi odmiennie, naruszenie Regulaminu przez Użytkownika będącego Konsumentem może skutkować wezwaniem do zaprzestania lub usunięcia skutków naruszenia Regulaminu pod rygorem: (a) wypowiedzenia umowy i usunięcia konta lub (b) blokady dostępu do Konta. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na zaprzestanie lub usunięcie skutków naruszenia, NOXO ENERGY będzie uprawniony do zastosowania tej sankcji, pod której rygorem wyzwanie zostało skierowane do Użytkownika. Zastrzega się, że w przypadku zastosowania sankcji w postaci wypowiedzenia Umowy i usunięcia Konta Użytkownika, NOXO ENERGY jest uprawniony do uniemożliwienia Użytkownikowi założenia Konta oraz korzystania z Usług w przyszłości.
10.6. Blokada Konta z powodu zaległości w płatnościach nie wymaga wzywania do zaprzestania lub usunięcia skutków naruszenia, lecz zgodnie z ust. 8.9 następuje automatycznie.

11. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

11.1. Do Użytkowników, niebędących Konsumentami, mają zastosowanie niniejsze, szczególne postanowienia Regulaminu:
11.1.1. NOXO ENERGY nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkody wynikłe z winy nieumyślnej oraz nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści;
11.1.2. NOXO ENERGY nie ponosi odpowiedzialność za brak możliwości zakończenia Ładowania przez Użytkownika (z zastrzeżeniem błędu Aplikacji, który to błąd powstał z winy NOXO ENERGY); w takich przypadkach Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia płatności za całkowite Ładowanie;
11.1.3. NOXO ENERGY nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie Ładowania przez osoby trzecie bez zgody Użytkownika za pośrednictwem jego Konta; w takich przypadkach Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia płatności za całkowite Ładowanie;
11.1.4. NOXO ENERGY nie ponosi odpowiedzialność za brak możliwości połączenia Aplikacji ze Stacją;
11.1.5. NOXO ENERGY nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe połączenie Stacji z Pojazdem albo brak połączenia Stacji z Pojazdem, mimo spełnienia przez niego odpowiednich wymagań technicznych;
11.1.6. w przypadku uszkodzenia Stacji przez Użytkownika, NOXO ENERGY jest uprawnione do obciążenia Użytkownika kosztami bezpośrednimi i pośrednimi naprawy Stacji.

12. TECHNICZNA SPRAWNOŚĆ APLIKACJI

12.1. NOXO ENERGY podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji i zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości działania Usług, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
12.2. Wyżej wskazane zobowiązanie nie obejmuje wydarzeń i ich skutków, związanych z: nieprawidłowym funkcjonowaniem oprogramowania zewnętrznego w stosunku do Aplikacji, pozostającego poza kontrolą NOXO ENERGY; problemami spowodowanymi utratą danych z przyczyn leżących po stronie Użytkownika; niedozwoloną ingerencją Użytkownika lub osób trzecich w Aplikację; działaniem Siły Wyższej; Przerwami Technicznymi.
12.3. W celu wykonania prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych oraz aktualizacji Aplikacji, NOXO ENERGY zastrzega możliwość wystąpienia Przerw technicznych w dostępie do Aplikacji. NOXO ENERGY zobowiązuje się poinformować Użytkowników o planowanej Przerwie technicznej w terminie nie krótszym niż 24 godziny przed datą, w której planowana Przerwa techniczna ma nastąpić, z zastrzeżeniem, że Przerwa techniczna nie będzie się odbywać w godzinach między godz. 7.00 a godz. 19.00 w dni robocze.

13. REKLAMACJE

13.1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na Usługi, dotyczące technicznej sprawności Aplikacji. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Usług. Reklamację należy skierować do NOXO ENERGY na zasadach ogólnych lub za pośrednictwem biura obsługi użytkownika NOXO ENERGY lub adresu e-mail: biuro@noxo.energy
13.2. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, będącego przedmiotem reklamacji.
13.3. NOXO ENERGY rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Użytkownik nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. W takim przypadku, termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Użytkownik dostarczył NOXO ENERGY brakujące informacje.
13.4. Odpowiedź na reklamację NOXO ENERGY kieruje na adres wskazany przez Użytkownika w jego zgłoszeniu reklamacyjnym lub w innej wybranej przez niego formie (telefon/adres e-mail).

14. HELPDESK I OBSŁUGA UŻYTKOWNIKA

14.1. Każdy Użytkownik może skontaktować się z biurem obsługi użytkownika NOXO ENERGY za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w Aplikacji.
14.2. Jeśli zgłaszany do biura obsługi Użytkownika NOXO ENERGY problem dotyczy kwestii technicznych lub wad Stacji, Użytkownik dokonując zgłoszenia powinien podać numer seryny danej Stacji, tak, aby członek ekipy serwisowej NOXO ENERGY mógł sprawnie zlokalizować wadliwą Stację i niezwłocznie podjąć czynności w celu jej naprawy.
14.3. Jeśli zgłoszenie dotyczy błędu występującego w Aplikacji, Użytkownik powinien jak najdokładniej opisać błąd, tak aby NOXO ENERGY mogło niezwłocznie przystąpić do jego usunięcia.

15. ODSTĄPIENIE

15.1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy zawartej z NOXO ENERGY – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Użytkownik wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
15.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. NOXO ENERGY informuje, że złożenie zamówienia na Ładowanie i rozpoczęcie Ładowania jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Konsumenta na świadczenie Usługi (Ładowania oraz parkowania) przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, a Konsument na niniejsze wyraża zgodę. NOXO ENERGY informuje również, a Konsument akceptuje, że w przypadku odstąpienia od Umowy, Klient będzie miał obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez NOXO ENERGY na rzecz Użytkownika do chwili odstąpienia od Umowy.

16. ZMIANA REGULAMINU

16.1. NOXO ENERGY może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności NOXO ENERGY, w tym w szczególności ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Aplikacji lub Panelu). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.
16.2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie, Użytkownik, który jest Konsumentem, ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu. Z kolei, jeżeli Użytkownik, który nie jest Konsumentem, w ww. terminie nie wypowie Umowy, uważa się, że zaakceptował on Regulamin w zmienionej wersji bez zastrzeżeń.
16.3. Ładowanie rozpoczęte przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Umowy zawierane są w języku polskim.
17.2. Konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których Konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm
17.3. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej aplikacji internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
17.4. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Usług będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu Konsumentem akcie prawnym.
17.5. Spory powstałe pomiędzy NOXO ENERGY a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę NOXO ENERGY.

Data wejścia w życie Regulaminu: 01.07.2021