Polityka prywatności
NOXO.ENERGY SP. Z O.O.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania przez NOXO ENERGY Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Boya-Żeleńskiego 6/38, 00-621 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400407, o nr REGON: 145860300, NIP: 1251613114 i kapitale zakładowym 410.000,00 zł (wniesionym w całości), danych osobowych klientów Spółki korzystających z jej usług, w szczególności za pośrednictwem Serwisu.

NOXO ENERGY Sp. z o.o. w pełni wdrożyła wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wszystkie Dane Osobowe Klientów NOXO ENERGY Sp. z o.o. są przetwarzane zgodnie z ww. Rozporządzeniem.

Korzystanie z Usług NOXO ENERGY Sp. z o.o. oznacza, iż akceptują Państwo zasady przyjęte
w niniejszej Polityce Prywatności.

I. Definicje

Jeśli w niniejszej Polityce prywatności posługujemy się poniższymi zwrotami, należy im przypisać następujące znaczenie:

1. Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

2. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników, określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

3. Przetwarzanie danych osobowych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany; taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

4. Serwis – serwis internetowy, za pośrednictwem którego NOXO ENERGY Sp. z o.o. świadczy usługi;

5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest NOXO ENERGY Sp z o.o. z siedzibą  w Warszawie, adres: ul. Boya-Żeleńskiego 6/38, 00-621 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400407, o nr REGON: 145860300, NIP: 1251613114 i kapitale zakładowym 410.000,00 zł.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Przetwarzamy Dane Osobowe wyłącznie dobrowolnie przekazane nam przez Państwa – np. poprzez wysłanie do Nas zapytania ofertowego lub prośby o kontakt, a także Dane Osobowe podane przy zawieraniu umowy.

2. Przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane na zgodnych z prawem podstawach.

3. Podane przez Państwa Dane Osobowe będziemy przetwarzać na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu przesłania Państwu informacji marketingowych;
 2. art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy i świadczenia przez Nas usług z niej wynikających (w szczególności usług dostępnych w Serwisie) oraz prowadzenia Państwa konta w Serwisie;
 3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności obowiązku wystawienia i przechowywania wystawionych faktur VAT przez właściwy czas wynikający z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 121, poz. 591);
 4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w postaci ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, rozpatrywania zgłaszanych reklamacji oraz w zakresie koniecznym do marketingu bezpośredniego oraz ulepszenia funkcjonalności strony internetowej Serwisu poprzez stosowanie plików cookies (w celu zbierania informacji o sposobach korzystania z Serwisu, obsługi logowania, zabezpieczenia przed ponownym wyświetlaniem tych samych treści, prowadzenia anonimowych statystyk zawartości Serwisu).

4. Zakres Danych Osobowych, które zbieramy jest adekwatny do celu, dla jakiego je przetwarzamy – nigdy nie prosimy Państwa o podanie więcej informacji niż te, które są dla nas niezbędne dla świadczenia dla Państwa usług lub skontaktowania się z Państwem na Państwa życzenie.

IV. Prawo wycofania zgody

1. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę, np. wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@noxo.energy.

2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

V. Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek Danych Osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych Danych Osobowych jest koniecznym warunkiem świadczenia przez nas usług, a konsekwencją niepodania danych będzie: niemożność świadczenia przez nas usług, korzystania przez Państwa z Serwisu lub zawarcia i wykonania umowy.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

1. W celu przedstawienia Państwu spersonalizowanej oferty oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy, a także w przypadku wyraźnej Państwa zgody, możemy stosować „profilowanie”, które jest formą zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych i które polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.

2. Nie podejmujemy jednak decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą.

VII. Odbiorcy danych osobowych

1. Państwa dane mogą być przekazane przez administratora wyłącznie upoważnionym pracownikom administratora lub podmiotom zewnętrznym zapewniającym wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie danych było zgodne z prawem i chroniło przysługujące Państwu prawa.

2. Podmiotami zewnętrznymi, o których mowa w ust. 1 mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, hostingowe, rachunkowe lub świadczące inne usługi wspomagające działalność Serwisu, a także organy administracji publicznej. Zapewniamy jednak, że korzystamy wyłącznie z usług podmiotów, które wdrożyły RODO i należycie chronią Państwa Dane Osobowe, a powierzenie przetwarzania Danych Osobowych zawsze odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Państwa Dane Osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (tj. żadnego Państwa spoza Unii Europejskiej) ani żadnej organizacji międzynarodowej.

IX. Okres przetwarzania Danych Osobowych

1. Przekazane przez Państwa Dane Osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane i przez okres potrzebny do jego realizacji.

2. Po zakończeniu świadczenia usług lub zakończeniu stosunku prawnego (wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy) Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane do upływu terminów przedawnienia roszczeń (w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przez roszczeniami) lub do ustania obowiązków prawnych administratora m.in. obowiązków podatkowych i rachunkowych.

3. Państwa konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Administrator i dane kontaktowe” lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w Państwa koncie klienta.

4. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych dokonywane jest na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, możemy przetwarzać Państwa dane do czasu wycofania zgody. Po tym czasie możemy przetwarzać dane w ograniczonym zakresie tylko w celu wykazania, że w czasie obowiązywania zgody mieliśmy podstawę do przetwarzania Danych i przetwarzaliśmy je właściwie (w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami).

5. Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa Danych Osobowych jest uzasadniony interes administratora zaprzestaniemy przetwarzania dane w przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

X. Uprawnienia podmiotów Danych Osobowych

1. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami RODO zawsze mogą Państwo:

 1. prosić o wgląd od swoich Danych Osobowych i dokładną informację, w jakim celu są one przetwarzane oraz przez jaki czas będą one przechowywane;
 2. prosić o dokładną informację, komu i na jakiej podstawie przekazaliśmy Państwa Dane Osobowe;
 3. sprostować, aktualizować oraz poprawiać swoje Dane Osobowe;
 4. odwołać swoją zgodę na przetwarzanie, a także żądać usunięcia Danych Osobowych w całości lub w części, przy czym bez Państwa Danych Osobowych nie możemy świadczyć dla Państwa pewnych usług;
 5. skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.

2. Ponadto w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w związku z Państwa szczególną sytuacją. Po wniesieniu przez Państwa sprzeciwu przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych nie będzie kontynuowane. Zgodnie z przepisami możemy jednak odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

 • istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych dla celów marketingu bezpośredniego. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania  ich w tym celu.

4. Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@noxo.energy.

5. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca, udostępnimy Państwu informacje wnioskowane na podstawie uprawnień, o których mowa powyżej. Jeżeli z uwagi na skomplikowany charakter działania nie będzie to możliwe, w ciągu miesiąca przekażemy Państwu informacje o możliwym terminie realizacji po przedłużeniu miesięcznego terminu, przy czym przedłużenie to może być maksymalnie o kolejny miesiąc. Poinformujemy Państwa także o realizacji Państwa uprawnienia.

XI. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważają Państwo, że Dane Osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. Bezpieczeństwo przetwarzania Danych Osobowych

Podczas przetwarzania Danych Osobowych przestrzegamy RODO. Zawsze dokonujemy analizy ryzyka przy przetwarzaniu Danych Osobowych, a o Dane Osobowe dbamy na każdym etapie naszej działalności. Stosujemy również politykę bezpieczeństwa, opisującą szczegółowo środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Państwa Danym Osobowym najwyższy poziom ochrony.

XIII. Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Danych Osobowych, zachęcamy do kontaktu z nami:

 1. kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@noxo.energy;
 2. odwiedzając nas osobiście;
 3. poprzez pocztę tradycyjną – nasz adres to: ul. Boya-Żeleńskiego 6/38, 00-621 Warszawa.

XIV. Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2021 roku.